HOICHOTHUONGMAI

TP. Bắc Kạn: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 04/08/2020 10:15
Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP. Bắc Kạn: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Qua các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, tấm gương điển hình, tiên tiến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 

Đồng chí Cù Ngọc Cường- Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho biết: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020 được thực hiện khá nghiêm túc. Đa số cấp ủy các đơn vị đã làm tốt công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Cấp ủy một số đơn vị đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc để tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố; đồng thời Thành uỷ Bắc Kạn tiếp tục đưa việc học tập, làm theo Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và hằng năm. Việc triển khai Chỉ thị số 05 cũng gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ đó, Thành ủy xây dựng hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Xác định nội dung đột phá của cấp ủy, chính quyền các cấp; lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để đăng ký giải quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm có 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị xây dựng cam kết, kế hoạch làm theo Bác.

Sau khi triển khai xây dựng kế hoạch làm theo Bác, Ban Tuyên giáo, cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị theo dõi, đánh giá báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ theo quy định. Các đồng chí cấp uỷ các cấp và đảng viên thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác tại các chi, đảng bộ và hằng tháng tiến hành kiểm điểm theo các nội dung đề ra. Thông qua đó đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được tổ chức thực hiện như: Tổ chức kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ; tổ chức hái hoa dân chủ trả lời các câu hỏi về Bác Hồ, về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ Nhân dân. MTTQ và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác như: Nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; các trường học đều tổ chức các hoạt động, phong trào thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. UBND thành phố duy trì nền nếp, có chất lượng việc tổ chức đối thoại với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc kéo dài, tạo hình ảnh chính quyền kiến tạo, phục vụ... Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội; trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp ngày càng được phát huy.

Việc xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy và chính quyền lựa chọn, từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hơn 4 năm qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra (có 54/58 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạt và vượt). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch, giảm tỷ trọng sản xuất nông - lâm nghiệp. Trong đó, thương mại dịch vụ - du lịch chiếm 56,7%; sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 37,5%; nông - lâm nghiệp chiếm 5,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 107% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; thu nhập bình quân tăng qua các năm, đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Thu ngân sách đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, năm 2019 thu đạt 135,33 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 thu đạt 151,5 tỷ đồng. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 02 xã Nông Thượng và Dương Quang; trong đó xã Dương Quang hoàn thành trước 01 năm so với Nghị quyết đề ra. Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển kinh tế tập thể có nhiều nổi bật; trong nhiệm kỳ thành lập mới 25 HTX, bằng 250% mục tiêu Nghị quyết Đại hội; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm” với 24 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: Mô hình trồng các loại nấm của Hợp tác xã Minh Anh; Tinh bột nghệ của Hợp tác xã Tân Thành; trồng rau công nghệ cao tại phường Huyền Tụng...

Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Bắc Kạn những năm qua đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới diện mạo đô thị. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, nhưng những kết quả đạt được đã và đang tạo ra những đổi thay trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạo điểm tựa vững chắc hơn cho những bứt phá trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

 

Tác giả: Duy Khánh

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập699
  • Máy chủ tìm kiếm174
  • Khách viếng thăm525
  • Hôm nay116,944
  • Tháng hiện tại116,944
  • Tổng lượt truy cập135,313,794
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây