Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt

Thứ năm - 19/09/2019 07:54
(Dân trí) - Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc; Theo dõi, giám sát và đôn đốc giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân… là mục tiêu trọng tâm, chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.300 đại biểu, trong đó, 28,31% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu tôn giáo chiếm 19,22%.

Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt

Đại hội toàn quốc lần thứ IX Mặt trận tổ quốc khai mạc sáng 19/9 tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt - Ảnh minh hoạ 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu chào cờ trong phiên khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ IX Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn khái quát, Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra UB Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần này, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã được tiến hành từ cơ sở. Việc thảo luận, góp ý vào các nội dung văn kiện đại hội và tổ chức thành công đại hội của 11.158 đơn vị cấp xã, 712 đơn vị cấp huyện và 63 tỉnh thành.

Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt - Ảnh minh hoạ 3
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc đại hội.

Trong diễn biến nhanh chóng của tình hình quốc tế, bối cảnh đất nước thay đổi lớn lao, cả về thế và lực sau 30 năm đổi mới, những khó khăn, hạn chế mới phát sinh, theo ông Mẫn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước.

Mặt trần cần tăng cường sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt - Ảnh minh hoạ 4

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt - Ảnh minh hoạ 5

...Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ thành công, đạt được những mục tiêu đề ra.

Mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết 

Trình bày báo cáo chính trị của UB Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, Phó Chủ tịch –Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu rõ, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, tôn trọng khác biệt - Ảnh minh hoạ 6
Phó Chủ tịch –Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày báo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII cáo tại phiên khai mạc Đại hội.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở. Việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Hầu A Lềnh nêu rõ, Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, với tinh thần chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Phó Chủ tịch Hầu A Lềnh nhấn mạnh những mục tiêu và chương trình hành động để tăng cường khối đại đoàn kết, mở rộng dân chủ.

Theo ông Lềnh, MTTQ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước và xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được ông Lềnh nêu ra là việc tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vào dịp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  Đồng thời tham gia xây dựng, phản biện dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

P.Thảo

Nguồn tin: http://dantri.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập266
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm223
  • Hôm nay67,685
  • Tháng hiện tại3,054,794
  • Tổng lượt truy cập127,964,088
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây