Bắc Kạn chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ tư - 19/02/2020 00:29
Để chấn chỉnh lề lối làm việc, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sau một thời gian thực hiện, đến nay đã có những chuyển biến tích cực.

Để chấn chỉnh lề lối làm việc, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tích cực ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sau một thời gian thực hiện, đến nay đã có những chuyển biến tích cực.

Bắc Kạn chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ  Hành chính công tỉnh Bắc Kạn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Kạn là một trong những điểm sáng về thực hiện tốt lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức. Không khí làm việc ở đây lúc nào cũng nghiêm túc, nền nếp. Hầu hết người dân đến đây ra về đều có chung nhận xét hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ông Trịnh Quang Hào, tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh Khai sau khi hoàn tất thủ tục hành chính cho biết: Cán bộ ở đây đều tận tâm, nhiệt tình làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Việc trả hồ sơ đản bảo đúng thời gian trong giấy hẹn, không phải chờ đợi và đi lại nhiều.

Anh Dương Quang Đạt, Tổ trưởng Tổ Hành chính - Quản trị Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cho biết: Trung tâm hiện có 21 cán bộ, công chức thuộc các lĩnh vực làm việc khác nhau. Về mặt biên chế các cán bộ, công chức vẫn thuộc các Sở, ngành chuyên môn, nhưng Trung tâm quản lý về thời gian làm việc, tiến độ xử lý công việc được giao, thái độ, tác phong, cử xử của cán bộ, công chức, viên chức… Do đó, Trung tâm luôn lấy  lề lối, tác phong, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức là yếu tố hàng đầu để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, trước đây vốn còn nhiều hạn chế về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Có nơi, cán bộ còn chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm cho từng công việc. Nhiều công việc triển khai thực hiện còn chung chung, chưa có nhiều đổi mới, nên chất lượng công việc chưa cao. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền cấp xã đã có nhiều nỗ lực cải thiện, xây dựng chuẩn mực tác phong cũng như nâng cao thái độ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức xã khi thực thi công vụ. Ở những xã vùng cao, cán bộ, công chức xã cũng thực hiện trang phục gọn gàng, lịch sự. Khu vực tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại trụ sở xã đều có biển bảng treo, dán các loại thủ tục hành chính thuận tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu của người dân…

Có được kết quả trên, là do tỉnh Bắc Kạn đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức như: Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025...

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn cũng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến tuyên truyền thực hiện việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nội dung góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được triển khai thường xuyên. Với trách nhiệm được giao, hằng năm, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các nguồn thông tin do người dân và các cơ quan báo chí phản ánh về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời ban hành các văn bản đôn đốc các địa phương, đơn vị nghiêm túc tự kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp.

Bắc Kạn chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính - Ảnh minh hoạ 2

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra công vụ tại huyện Chợ Đồn

Từ năm 2016 đến năm 2019, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã kiểm tra 129 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Riêng trong năm 2019, Thanh tra Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 69 cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính như: Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc được đổi mới, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và các tổ chức cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được đề cao; hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp... Qua các đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện một số hạn chế, nhắc nhở tại chỗ, đồng thời đề nghị thủ trưởng các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại đơn vị.

Nhìn chung, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn ngày càng được nâng lên và đã có sự chuyển biến rõ rệt về ý thức và hành động trong thực thi công vụ. Để phát huy kết quả đạt được, thời gian tiếp theo, Bắc Kạn tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về Văn hóa công vụ; rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến văn hóa công vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành về văn hóa công vụ; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; tiếp tục rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ./.

Tác giả bài viết: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập295
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm281
  • Hôm nay20,071
  • Tháng hiện tại2,714,137
  • Tổng lượt truy cập114,759,250
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây