Bắc Kạn nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước

Thứ hai - 03/04/2017 13:22
Sau gần 02 năm thực hiện Kết luận số 1114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng có sự chuyển biến tích cực.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 1114-KL/TW ngày 14/7/2015 về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp” được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai thực hiện, tuân thủ cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Cụ thể, trong năm 2016, chính quyền các cấp đã thực hiện tốt các nội dung của công tác dân vận chính quyền, nhất là trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Cũng trong năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực mà tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, bao gồm các nghị quyết về: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường; về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương giai đoạn; về đẩy mạnh cải các hành chính; về xây dựng HTX kiểu mới; về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; về phát triển giáo dục và đào tạo; về xây dựng và nâng cao hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện với yêu cầu mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phải được triển khai đến nhân dân, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chính vì vậy, việc điều hành của UBND các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn được chú trọng theo hướng dân chủ, khách quan, minh bạch; các chỉ tiêu phát triển đều được chỉ đạo xây dựng từ cơ sở; các nội dung công việc liên quan đến người dân đều được phổ biến, tuyên truyền, lấy ý kiến tham gia của người dân. Qua đó, người dân đã được phát huy quyền làm chủ, được tham gia, đóng góp ý kiến, công sức vào quá trình xây dựng đơn vị, địa phương phát triển, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Việc thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, bảo đảm để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của năm với yêu cầu đặt ra là phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy chế để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là dân chủ trực tiếp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; việc thực hiện quy chế dân chủ phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Nhờ đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ từng bước đi vào nền nếp, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền đã tích cực vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Quân Bình, Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông).

Bắc Kạn nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước

Xã Quân Bình (huyện Bạch Thông) đạt chuẩn nông thôn mới là kết quả nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương
(Ảnh: Đ/c Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn trao Bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới cho xã Quân Bình)

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp được tăng cường. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong lĩnh vực thực hiện chế độ chính sách…

Đổi mới trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tới việc thực hiện tiếp xúc đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền để lắng nghe, tiếp thu, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được quan tâm đặc biệt thể hiện qua việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các chế độ chính sách … Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai đề án mô hình một cửa hiện đại, thực hiện đơn giản hóa một số thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực. Năm 2016, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 32% số thủ tục hành chính.

Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, việc chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020 được tập trung thực hiện với các nhiệm vụ chủ yếu: Đổi mới giáo dục chính trị, tư tưởng; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch, lấy hiệu quả công tác làm thước đo; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động luân chuyển và thực hiện tốt chính sách cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức.

Việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa cơ sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; việc xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” , “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của đơn vị. Các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Sau gần 02 năm thực hiện Kết luận số 1114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bước đầu có sự chuyển biến tích cực. Phong cách, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ có sự chuyển biến rõ nét, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và có hiệu quả thiết thực, quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được phát huy, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tác giả: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập266
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm188
  • Hôm nay79,717
  • Tháng hiện tại3,235,634
  • Tổng lượt truy cập128,144,928
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây