Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://congan.backan.gov.vn


Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)… trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)        
Tên thủ tục hành chính Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)… trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)        
Trình tự thực hiện 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ cho Công an cấp huyện nơi cư trú.
2. Tiếp nhận hồ sơ của người cộng tác bí mật với cơ quan Công an chuyển đến, tổng hợp các tài liệu báo cáo về Công an tỉnh.
3. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ từ Công an cấp huyện:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tham mưu văn bản (Mẫu 8A) kèm theo danh sách (Mẫu 9C) cho Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Cục X01 giải quyết chế độ theo thẩm quyền.
- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo, thiếu thủ tục thì hướng dẫn Công an cấp huyện bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời và gửi lại hồ sơ cho Công an cấp huyện để chuyển cho công dân.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì tổ chức thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả thì thực hiện theo các trường hợp trên.
4. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết từ Cục X01, gửi Quyết định cho công dân và Phòng PH10 để thực hiện các chế độ theo quy định
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai cá nhân (Mẫu 3A)
2. Bản khai của thân nhân (Mẫu 3B) phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác có xác nhận của chính quyền cấp xã nơi người ủy quyền cư trú (Mẫu 04).
3. Bản xác nhận viết bằng tay của cán bộ công an trực tiếp quản lý, nội dung: nêu rõ quá trình công tác của của người đứng ra xác nhận, thời gian quản lý, giao nhiệm vụ gì cho người cộng tác với cơ quan Công an. Bản xác nhận của cán bộ công an phải có xác nhận của đơn vị khi công tác. Trường hợp đơn vị khi công tác của người đứng ra xác nhận đã giải thể hoặc tách thành nhiều đơn vị, nếu không đơn vị nào nắm được người đứng ra xác nhận thì đơn vị nghiệp vụ cấp trên căn cứ hồ sơ lưu trữ xác nhận.
4. Biên bản đề nghị hưởng chế độ một lần của đơn vị trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ (Mẫu 6A). Trường hợp đơn vị trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ đã giải thể hoặc tách thành nhiều đơn vị; đơn vị nào nắm được thì lập biên bản đề nghị. Nếu không đơn vị nào nắm được thì đơn vị nghiệp vụ cấp trên căn cứ hồ sơ lưu trữ lập biên bản đề nghị.
5. Công văn đề nghị (Mẫu 8A) kèm theo danh sách người cộng tác với cơ quan Công an hưởng chế độ một lần (Mẫu 9C)
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 1. Đối tượng áp dụng
 Người cộng tác bí mật với cơ quan Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)… trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết), gồm:
- Đặc tình;
- Cộng tác viên
- Cơ sở bí mật;
- Cộng tác viên danh dự;
- Hộp thư bí mật.
2. Đối tượng không áp dụng
- Những đối tượng tại Điểm 1 nêu trên tiếp tục cộng tác, sau đó phát triển thành quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức, công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên công an, hoặc cán bộ làm dân chính đảng hiện đang công tác có tham gia đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ mất sức lao động hàng tháng, chế độ bệnh binh hoặc thời gian tham gia cộng tác bí mật đã được hưởng chế độ của Nhà nước.
- Những đối tượng tại Điểm 1 nêu trên nhưng bị thanh loại do phản bội, vi phạm pháp luật bị tù, tập trung cải tạo…
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
2. Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg, ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
3. Thông tư số 04/2006/TT-BCA(X13), ngày 28/4/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước trong Công an nhân dân.
4. Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
5. Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu 3A, 3B, 04, 6A, 8A, 9C
 
 
 
 
 
 
 
MẪU 3A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Ngày……tháng……năm 200…
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                                                                        ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:
Họ và tên:……………Bí danh:………………………….Nam, nữ………………
Ngày, tháng, năm sinh:………………… …………………………….....
Quê quán:………………… ……………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………………………
Vào Đảng:………………………………………Chính thức:……………………
Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Được vào đơn vị (b, c dân quân, du kích):…………………… ………………
Do cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………… ……………………
Về gia đình từ ngày…….tháng…….năm…………………………………………
Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………… ………………………………….…………………………………………………
Lý do khi về gia đình:………………… …………………………
Nghề nghiệp sau khi về gia đình:………………hiện nay:……………………
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………… ……………….……………………………………………………………………
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?...............................................................................…………………………………………………………………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ..…………............……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN,                                                                                 DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Số tháng Cấp bậc, Chức vụ Đơn vị                    (c, d, e, f) Cấp quản lý Địa bàn    hoạt động
             
             
             
             
             
             
             
             
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………
Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:
1. Họ tên:……… …………..Nơi ở hiện nay………………………………
Lý do biết:…………………………… ………………………………………
2. Họ tên:…… ………….Nơi ở hiện nay………………………………………
Lý do biết:……………… ………………………………………………………
Khai tại………………………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận Người khai
của Ủy ban nhân dân xã (phường) (Ký, ghi rõ họ, tên)
(Ký tên và đóng dấu)  
 
 
 
 
MẪU 3B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Ngày……tháng……năm 200…
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                                                                        ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                 (Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)
1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………………….Nam, nữ………………….....
Ngày, tháng, năm sinh:………… …………………………………..............
Quê quán:…………… ………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………… …………………………
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:…………… …………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:…………… ……………………
Những người cùng hàng thừa kế gồm:………………… …………………
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…… ……………Bí danh:………… ………….Nam, nữ………
Năm sinh:……………… từ trần…………………………………………….
Quê quán:………………… ……………………….........................................
Vào Đảng:…………………………………..Chính thức:……………………
Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………
Được vào đơn vị:……………… ……………………………………………….
Do cấp nào quản lý (ghi rõ)……………………… ……………………………
Về gia đình từ ngày……..tháng……năm…………………………………………
Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):……………………… …………………
Nghề nghiệp sau khi về gia đình:……… ………………hiện nay:………… …
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:…………………… ………………….…………………………………………………………………
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì?.............................................................
Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được: …………………………………………………………
 
 
 
BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN,                                                                                 DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Số tháng Cấp bậc, Chức vụ Đơn vị                    (c, d, e, f) Cấp quản lý Địa bàn    hoạt động
             
             
             
             
             
             
             
             
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần:…………………………..năm………..…….tháng…………
Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:
1. Họ tên:…… ……………..Nơi ở hiện nay………………………………
Lý do biết:…………………… …………………………………………
2. Họ tên:…… …………..Nơi ở hiện nay…………………………………
Lý do biết:………… …………………………………………………………
Khai tại………………………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Xác nhận Người khai
của Ủy ban nhân dân xã (phường) (Ký, ghi rõ họ, tên)
(Ký tên và đóng dấu)  
 
 
 
 
Mẫu 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Ngày……tháng……năm 200…
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách                                                                                                                  theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg  ngày 08/11/2005                                                                                              của Thủ tướng Chính phủ                                                                                                                
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường)……huyện……..tỉnh                                      (thành phố) ……………
Tên tôi là:…………………… ………………………… Năm sinh :……………
Quê quán:…………… ……………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………… …………………………
Là…………….của Ông (Bà)…………………………………………………..
thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
     Nay ủy quyền cho Ông (Bà)…………… ………………………quan hệ với đối tượng là…………………………………………..
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường)…………………huyện (quận)………………tỉnh (thành phố)……………… ……………………
     Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.
Xác nhận Người ủy quyền
của Ủy ban nhân dân xã (phường) (Ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Ngày……tháng……năm 200…
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Xét đề nghị hưởng chế độ theo theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg                                                                       ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
    Hôm nay, ngày……..tháng……..năm 200….,
Tại …………….…………………………….xã (phường)………………………
huyện (quận)…………… ……………..tỉnh (thành phố)………………………
    Chúng tôi gồm:
1. BCH Hội Cựu chiến binh xã (phường)………………… ……………………
Tổng số………………có mặt…………………………..vắng mặt………………
2. Đại diện Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
    Nhất trí xác nhận:
Ông (bà):………………………………….còn (hay mất):………………….
Sinh năm………từ trần ngày……..tháng…….năm…………………………
Quê quán:……………………… ……………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………………………
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III):………
Thời gian từ ngày…….tháng…….năm……………..đến ngày…….tháng………năm……………….
Do đơn vị (tổ chức):…………… quản lý.
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……………năm………tháng.
Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì):…………………………… …
Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét thưởng chế độ là:…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà)………………………hoặc thân nhân của Ông (Bà)………………………….được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Biên bản lập thành…….bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:
ĐẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
(Cùng ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 8A
 
 
 
Số:            /CV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
V/v đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg …………, ngày……tháng……năm 200…
         
 
Kính gửi: ………………………………………………………..
 
Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;      
………………………………………………………..đề nghị đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chế độ trợ cấp một lần như sau:
- Tổng số đối tượng:……………… ……………………………………
- Tổng số tiền:……………………… ………………………………
(Bằng chữ:………………… ………………………………………….)
Trong đó:
1. Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (I):
- Tổng số:…………… ……..  Số tiền:……………………
+ Sống:……… ………….  Số tiền:………………… ……………………
+ Từ trần:………………….  Số tiền:…………… ……………………
2. Đối tượng B, C, K (II):
- Tổng số:…………………….. Số tiền:…………… ……………………
+ Sống:………………………………Số tiền:………………… …………
+ Từ trần:…………………….Số tiền:…………… ……………………
3. Đối tượng dân quân, du kích tập trung (III):
- Tổng số:………………..  Số tiền:……………… ……………………
+ Sống:……………………….  Số tiền:……………… …………………
+ Từ trần:……… ……………….  Số tiền:……………… ………………
Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.
(Danh sách trích ngang riêng từng loại đối tượng và hồ sơ kèm theo).
Đề nghị…………………………………………..xem xét giải quyết.
Nơi nhận: ……………………………..
- CHỦ TỊCH
- (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu…..  
 
Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 9C
 
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG DÂN QUÂN, DU KÍCH TẬP TRUNG (III)
Được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
(Kèm theo Công văn đề nghị số………ngày……… tháng……… năm 200…… của…………)
 
Số TT

Họ và tên

Năm sinh Quê quán Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Sống hay đã từ trần Số năm       được hưởng Mức hưởng (đồng) Ghi chú
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
Tổng số đối tượng :……………………………………
Tổng số tiền :………………………………………….
   
 

Ngày……tháng…… năm……

Người lập danh sách

………………………………………………..
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) (Ký tên, đóng dấu)
 
 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên

 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây