banner chuẩn UBKT

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND

Thứ tư - 23/11/2016 02:00
Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 

Sáng 22-11, Đảng ủy Công an Trung ương (TW) tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu chuyên đề năm 2016 cho các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo chủ chốt các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ; đại diện các đơn vị chức năng thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Cục, Vụ, Viện, và báo cáo viên cấp trung ương trong Đảng bộ Công an TW và Bộ Công an.

Thượng tướng PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW; GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận TW, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND
Thượng tướng PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an TW, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của Thủ tướng và Kế hoạch 28 của Đảng ủy Công an TW.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng PGS.TS. Nguyễn Văn Thành và đồng chí Mai Văn Ninh cùng nêu rõ: Sau 5 năm thưc hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI tuy đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết TW 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, nhưng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít các tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công tác xây dựng đảng vẫn còn không ít những hạn chế. 

Nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu vẫn chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; công tác giám sát và kỷ luật trong Đảng chưa đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  chính là yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ mới của cách mạng,  qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân; làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội;

Xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; phục vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND - Ảnh minh hoạ 2
Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành còn nhấn mạnh: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, nhằm ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong CAND.

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND - Ảnh minh hoạ 3
Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, làm cho các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của Thủ tướng và kế hoạch 28 của Đảng ủy Công an TW về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  đi vào thực tiễn, biến thành hành động thiết thực, cụ thể, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau: 

Triển khai quán triệt sâu rộng nội dung các Chỉ thị và Kế hoạch này tới từng CBCS trong từng đảng bộ, địa phương, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần khắc phục sự bộc lộ về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND - Ảnh minh hoạ 4
Thượng tướng PGS.TS., Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, GS.TS Hoàng Chí Bảo cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo cần thống nhất, đồng bộ giữa các cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị, địa phương. 

Chú trọng triển khai thực hiện nội dung “ làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ hàng năm. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, từng đảng viên, mỗi CBCS trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc “ nói đi đôi với làm”.

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND - Ảnh minh hoạ 5
GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề năm 2016

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật, xây dựng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử của CBCS Công an trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng CAND…

 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND - Ảnh minh hoạ 6
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau phần quán triệt của Thượng tướng PGS.TS. Nguyễn Văn Thành về các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27 của Thủ tướng và Kế hoạch 28 của Đảng ủy Công an TW về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đại biểu còn được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Tâm Phạm – Anh Hiếu
 

Tác giả: Tâm Phạm – Anh Hiếu

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập205
  • Máy chủ tìm kiếm111
  • Khách viếng thăm94
  • Hôm nay87,742
  • Tháng hiện tại2,719,502
  • Tổng lượt truy cập127,628,796
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây