HOICHOTHUONGMAI

Nâng cao hiệu quả công tác Hậu cần, bảo đảm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND

Thứ năm - 25/06/2020 06:00
Đây là dịp để Đảng bộ đánh giá toàn diện lại các mặt công tác Hậu cần trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời dự báo tình hình trong nhiệm...

Đây là dịp để Đảng bộ đánh giá toàn diện lại các mặt công tác Hậu cần trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời dự báo tình hình trong nhiệm kỳ tới nhằm đặt ra những  yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác hậu cần, quản trị của toàn lực lượng CAND, nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt từ các cấp ủy, lãnh đạo, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Hậu cần để tổ chức triển khai có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Nâng cao hiệu quả công tác Hậu cần, bảo đảm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND
Thiếu tướng Lê Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần quán triệt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục Hậu cần, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Cục Hậu cần là Đảng bộ cơ sở được thành lập theo Quyết định số 313-QĐ/ĐUCA(X03), ngày 5/10/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương, trên cơ sở Đảng bộ Cục Quản trị (cũ), 4 tổ chức Đảng được chuyển giao từ Đảng bộ Cục Y tế  (cũ) và một số đảng viên thuộc Đảng bộ khác chuyển về.

Đảng bộ có chức năng lãnh đạo Cục Hậu cần tổ chức thực hiện công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng ở cơ quan Bộ; trực tiếp quản lý các nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà công vụ thuộc Bộ Công an theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an.  Đến nay, Đảng bộ Cục Hậu cần có 16 chi bộ, 5 Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy Cục, 18 chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận với hàng trăm đảng viên, có 3 tổ chức đoàn thể quần chúng: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn.

Nhiệm kỳ 2018-2020, trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều biến động phức tạp và việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an đã có nhiều tác động đến công tác bảo đảm hậu cần quản trị cơ quan Bộ.

Cục Hậu cần là đơn vị có quân số đông, trình độ chuyên môn không đồng đều, số lao động hợp đồng chiếm gần 70% quân số, địa bàn trải rộng ở nhiều tỉnh, thành phố như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Lâm Đồng… công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Cục cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong toàn Đảng bộ; Đảng uỷ, lãnh đạo Cục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2018 – 2020 đề ra, góp phần cùng toàn lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ huy đã bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, chỉ huy; chủ động bám sát hoạt động của các đơn vị cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề tồn đọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hậu cần quan tâm. Các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng được tổ chức quán triệt kịp thời để cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng, chú trọng phát triển đảng viên cả về chất lượng và số lượng. Các tổ chức đoàn thể quần chúng được tạo điều kiện hoạt động có hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chỉ huy các cấp được quan tâm, sắp xếp, bố trí lại phù hợp năng lực, trình độ chuyên môn đào tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chế độ, chính sách được đảm bảo đã góp phần động viên tinh thần CBCS, lao động hợp đồng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, nhiệm vụ chính trị của Cục Hậu cần được mở rộng, nhiều nhiệm vụ mới, chức năng, nhiệm vụ quy định cũng từng bước được đều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu mới nhưng Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, được lãnh đạo Bộ và Công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ngành ghi nhận.

Những kết quả nổi bật đạt được thể hiện ở nhiều mặt công tác, nhất là trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đề xuất sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với thực tiễn công tác, cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành đảm bảo linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời ban hành và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh, giải pháp của các đơn vị trực thuộc, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về hậu cần, quản trị cơ quan Bộ; chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý hành chính để tạo hành lang pháp lý đưa công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ vào nền nếp. Đã đảm bảo công tác cải tạo, sửa chữa doanh trại theo kế hoạch cũng như yêu cầu đột xuất của các đơn vị tại các trụ sở của Bộ do đơn vị quản lý, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tạo diện mạo mới cho các đơn vị.

Trong những tháng đầu năm 2020 xảy ra dịch COVID-19, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hậu cần quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: mua sắm, cấp phát trang thiết bị y tế thiết yếu; phun khử khuẩn, phun hóa chất khử trùng tại các trụ sở.

Phối hợp với các đơn vị Cục Y tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào các trụ sở được giao quản lý đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng kế hoạch về đáp ứng cơ sở cách ly tập trung đối với một số đơn vị thuộc Cục được lãnh đạo Bộ lựa chọn. 

Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, từ đó có biện pháp kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay trong nội bộ và động viên CBCS yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Hậu cần được Bộ đánh giá là một trong những đơn vị thuộc Bộ đã chủ động và hoàn thành sớm nhất việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới. Chủ động xây dựng và phối hợp đề xuất lãnh đạo Bộ ký ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Cục Hậu cần và các đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy Cục đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương theo đúng hướng dẫn, nội dung, yêu cầu đề ra  gắn với thực hiện các phong trào thi đua cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đảng viên, cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả, hằng năm Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh. Bộ Công an và các cấp đã ghi nhận những thành tích đạt được, tặng thưởng nhiều lượt Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, đoàn viên, hội viên của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Cục Hậu cần…

Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ Cục Hậu cần thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội sẽ giao Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ được Đại hội thông qua thành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể.

Toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong Cục quyết tâm phát huy truyền thống của lực lượng CAND, tiếp tục đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ Cục Hậu cần, Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, bảo đảm Hậu cần, quản trị trong tình hình mới, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND…

Tác giả: Thiếu tướng Lê Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hậu cần

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập471
  • Máy chủ tìm kiếm122
  • Khách viếng thăm349
  • Hôm nay126,497
  • Tháng hiện tại3,573,538
  • Tổng lượt truy cập134,954,850
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây