Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới

Thứ ba - 01/09/2020 16:23
Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra cho Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức rất lớn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặt ra cho Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức rất lớn trong thực hiện chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của lực lượng CAND. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương, Đảng bộ Văn phòng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tích chung của lực lượng CAND, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới
Các đảng viên Văn phòng Bộ Công an tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Ủy viên Đảng ủy CATW, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, dấu ấn nhiệm kỳ thể hiện ở việc Đảng bộ Văn phòng - Cơ quan tham mưu của Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, điều phối giúp Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng lực lượng (XDLL) và các mặt công tác khác của lực lượng CAND. 

Đã thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác của Cơ quan tham mưu trong CAND; là đầu mối của Bộ Công an quan hệ chính thức với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật…và thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao. 

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án số 08-ĐA/ĐUCA, ngày 10/8/2018 của Đảng ủy CATW về kiện toàn các cấp ủy và tổ chức đảng trong CAND và Quyết định số 3979/QĐ-BCA, ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Văn phòng đồng thời là Văn phòng Đảng ủy CATW đã có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Văn phòng đã chủ động thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tham mưu với Đảng ủy CATW, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm ANTT; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về ANTT; tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác công an; tham mưu, điều phối giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước. 

Tập trung nắm những vấn đề phức tạp, các vụ, việc nổi lên về ANTT, kịp thời báo cáo, đề xuất Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Làm tốt chức năng Văn phòng Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng ủy CATW, đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an. Hoàn thành bảo đảm và vượt tiến độ xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu “hoàn thiện thể chế”. 

Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo các mặt công tác công an đối với Công an 63 địa phương, theo hướng “tăng cường cơ sở”; thực hiện tốt chức năng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra đối với Công an các đơn vị, địa phương và chức năng tham mưu, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản (NVCB) của lực lượng CAND. 

Tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng, ban hành các quy chế, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tham gia các Ban chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ lãnh đạo Bộ dự các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tổ chức các Hội nghị quan trọng của lực lượng CAND. 

Thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; bảo đảm an toàn hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trên mạng Internet. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý công văn, tài liệu, công tác thống kê số liệu…

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, sau khi triển khai Đề án 106 đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được chú trọng, việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong đơn vị để nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an và của cấp ủy cấp trên.

Nhìn chung, công tác tư tưởng và giáo dục chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua đã được tăng cường hơn và đạt kết quả trên nhiều mặt. Trước biến động phức tạp, những tác động tiêu cực của xã hội, nhưng tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng; đoàn kết, thống nhất, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy Văn phòng thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ đi đôi với phát huy quyền, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, bố trí sử dụng bảo đảm phù hợp, phát huy được năng lực công tác; thường xuyên bổ sung, kiện toàn, điều động, luân chuyển lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Tổ chức thống kê thực trạng biên chế, rà soát đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm cơ cấu theo quy định đến năm 2021. 

Đồng thời, Đảng ủy đã cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phù hợp với điều kiện của đơn vị. 

Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 sửa đổi, bổ sung; trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp mình theo phương án kiện toàn tổ chức Đảng và các cấp ủy trong Đảng bộ, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trực thuộc Đảng bộ. 

Tổ chức quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy Chi bộ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ và sinh hoạt hằng ngày. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ theo tinh thần Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ.

Để có những kết quả như trên, Đảng ủy Văn phòng đã có những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các tổ chức quần chúng bằng việc ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, Đảng bộ đã chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, tiếp tục có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Cán bộ, đảng viên luôn giữ vững lập trường, quan điểm, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác tham mưu. Cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chỉ huy trong Văn phòng luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều cải tiến để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác công an.

Với những nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng có 5 năm liền (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tập thể Văn phòng 4 năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 1 năm được tặng Cờ thi đua của Bộ; nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác tham mưu. 

Để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tham mưu trong tình hình mới, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng nắm sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, cụ thể, chi tiết đối với từng nhiệm vụ chính trị; tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chương trình trong nhiệm kỳ mới đề ra, đặc biệt là tập trung thực hiện 3 giải pháp trọng tâm để tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: 

(1) Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh, quy trình công tác.

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo và biên tập văn bản; gắn với thực hiện tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ ở các cấp công an. 

(3) Tiếp tục đổi mới toàn diện, hiệu quả các mặt công tác; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác tham mưu; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác.

Tác giả: Quỳnh Bách

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập271
  • Máy chủ tìm kiếm78
  • Khách viếng thăm193
  • Hôm nay33,753
  • Tháng hiện tại2,049,144
  • Tổng lượt truy cập119,797,655
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây