Tham mưu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Thứ năm - 01/10/2020 02:01
Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch số 137, ngày 17-6-2019 về tổng kết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI,...

Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch số 137, ngày 17-6-2019 về tổng kết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng xây dựng 6 báo cáo chuyên đề. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhìn lại vai trò của Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương thời gian vừa qua, trước hết là đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng một kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương gửi báo cáo để tổng hợp, xây dựng kế hoạch. Bên cạnh đó đã tham mưu thành lập Tiểu ban văn kiện, Tổ giúp việc từ rất sớm (tháng 6-2019).

Đầu tháng 1-2020, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã kiện toàn Tiểu ban văn kiện, Tổ giúp việc, đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị các dự thảo văn kiện Đại hội cụ thể, chi tiết, vạch ra đề cương có nội dung, đơn vị thực hiện và mốc thời gian dự kiến hoàn thành từng tháng...

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương cho biết, việc xây dựng văn kiện phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham mưu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương đảm bảo chất lượng, hiệu quả
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì phiên họp Đảng ủy Văn phòng.

"Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Tiểu ban văn kiện, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu tổ chức xây dựng văn kiện theo hướng ngắn gọn, sát thực với thực tiễn tình hình; là sự kết tinh trí tuệ của Đảng bộ Công an Trung ương, mang tính tư tưởng, tính chính trị, tính tổng kết và bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Đảm bảo phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả của Tiểu ban văn kiện, Tổ giúp việc...", Thiếu tướng Tô Ân Xô chia sẻ.

Từ đó đến nay, Tổ giúp việc, Tiểu ban văn kiện và Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã chuẩn bị dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xin ý kiến các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương; xin ý kiến các Tiểu ban văn kiện; xin ý kiến Đảng ủy Công an Trung ương. Qua các lần xin ý kiến, Văn phòng Đảng ủy Công an lại tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất với đồng chí Trưởng Tiểu ban chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra, bảo đảm xây dựng văn kiện Đại hội có chất lượng, hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện từ cuối năm 2019 và kéo dài đến nay nhưng tiến độ thực hiện văn kiện vẫn đảm bảo kịp thời, các phiên họp bị hoãn để phục vụ phòng, chống dịch thì Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã tranh thủ trao đổi bằng văn bản để xin ý kiến nhiều lần. Đến giữa tháng 6-2020, các nội dung phần việc cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian, Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện và Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về dự thảo Đề cương Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; xin ý kiến Tiểu ban văn kiện dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, điểm mới của văn kiện trình Đại hội nhiệm kỳ này là đã bám vào nội dung quán triệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng văn kiện đại hội, bám sát chương trình hoạt động và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, đưa ra 3 nội dung trọng tâm thực hiện trong cả nhiệm kỳ tới.

Về công tác tham gia, góp ý kiến đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã chỉ đạo xây dựng các báo cáo chuyên đề: Báo cáo đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh giai đoạn 2011 - 2020 và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các mục tiêu trật tự an toàn xã hội, an ninh cuộc sống giai đoạn 2011 - 2020 và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2011 - 2020 và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030.

Trên cơ sở các báo cáo chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội thảo nhiều lần, qua đó đã có nhiều ý kiến tham gia có chất lượng và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Qua theo dõi, các ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã được Thường trực Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ và chỉnh lý vào các văn kiện Đại hội XIII.

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã chỉ đạo ban hành Chỉ thị số 06 và Kế hoạch tổng thể số 234 ngày 25-6-2019 của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch của Bộ xác định 9 nhóm công tác trọng tâm và phân công rõ trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ngày 21-9 vừa qua, văn kiện trình Đại hội đã được tập thể Bộ Chính trị đánh giá cao về sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có tính tổng kết, khái quát cao, kết cấu, bố cục rõ ràng; phản ánh toàn diện kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; làm rõ những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với nỗ lực và quyết tâm cao của đảng viên, CBCS, đến nay, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã và đang thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương; hoàn thiện lần cuối dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội đảm bảo chất lượng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: A.Hiếu-Quỳnh Vinh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập322
  • Máy chủ tìm kiếm63
  • Khách viếng thăm259
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại2,222,075
  • Tổng lượt truy cập119,999,772
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây