Chuyển biến thực hiện Chỉ thị 05 ở Ngân Sơn

Thứ năm - 27/06/2019 08:03
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau hơn 3 năm việc học và làm theo Bác đã lan tỏa trong các hoạt động hằng ngày ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Ngân Sơn và khu dân cư.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau hơn 3 năm việc học và làm theo Bác đã lan tỏa trong các hoạt động hằng ngày ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Ngân Sơn và khu dân cư.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và kế hoạch học tập, quán triệt hằng năm theo từng chuyên đề với những nội dung cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong huyện. Trong năm 2017, Huyện ủy Ngân Sơn đã triển khai học tập về chuyên đề là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho tất cả các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các hội đặc thù, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ công chức cơ quan khối Đảng;   và 100% Đảng ủy các xã, thị trấn và Đảng ủy Quân sự, Công An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; 100% các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, triển khai chuyên đề bằng hình thức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

Chuyển biến thực hiện Chỉ thị 05 ở Ngân Sơn
Đồng chí Địch Xuân Sơn- Phó Bí thư TT huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW

Năm 2018 và  2019, Huyện ủy Ngân Sơn đã tổ chức cho toàn đảng bộ huyện học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua kiểm tra, đánh giá các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai học tập chuyên đề kịp thời, nghiêm túc, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở. Sau học tập chuyên đề, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng lên rõ rệt, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đưa các nội dung của chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ phân công cấp ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Làm theo Bác hằng năm được thực hiện tốt. Năm 2017, Kế hoạch Làm theo Bác của Đảng bộ huyện Ngân Sơn là thực hiện việc học tập các Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm, những vấn đề bức xúc nổi cộm, hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ủy Ngân Sơn đều xây dựng Kế hoạch làm theo Bác trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, đồng thời phân công trách nhiệm, thời hạn giải quyết đối với từng việc làm như: Giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ huyện đến cơ sở.

Thực hiện nghiêm túc quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”; Đẩy mạnh chương trình nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện, phấn đấu xây dựng xã Vân Tùng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Đối với Kế hoạch làm theo Bác của các tập thể và cá nhân, năm 2017 có 44 Kế hoạch Làm theo Bác được xây dựng và ban hành, tổng số 132 việc làm cụ thể. Đảng bộ huyện có 201 chi bộ cơ sở, 100% các chi bộ đều xây dựng Kế hoạch làm theo Bác. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch Làm theo Bác của cá nhân tại Đảng bộ các xã, thị trấn tổng số đảng viên đăng ký là 2.507 đảng viên, số việc đã đăng ký 7.521 việc. Tại các chi bộ trực thuộc số đảng viên đăng ký là 467 đảng viên, số việc đã đăng ký là 1.401 việc; số cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ chưa phải là đảng viên đăng ký là 179 người, số việc đã đăng ký là 537 việc. Năm 2018, xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể là 132 việc làm cụ thể; chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở 204 chi bộ đạt 100% . Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch làm theo Bác của cá nhân tại Đảng bộ các xã, thị trấn đản viên đăng ký là 2.667 đảng viên, số việc đã làm 8.001 việc. Tại các chi bộ trực thuộc số đảng viên đăng ký là 537 đảng viên, số việc đã đăng ký là 1.611 việc. Số cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ chưa phải là đảng viên đăng ký là 187 người, số việc đã đăng ký là 516 việc.  Các nội dung việc làm của các tập thể và cá nhân đăng ký đều gắn với gắn với nhiệm vụ, công tác chuyên môn; tập trung mọi nguồn lực của huyện giúp xã Vân Tùng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị; đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế. Sau khi đăng ký các tập thể, cá nhân đều nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch.

Năm 2019: huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW năm 2019, đã tổ chức học tập Chuyên đề năm 2019 trong toàn huyện và tổ chức cho các chi, đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 trong đó có đăng ký nội dung làm theo Bác. Bên cạnh đó, qua 3 năm triển khai thực hiện ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được các địa phương, đơn vị, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng như: Mô hình trồng rau sạch tại xã Hương Nê của ông Hoàng Văn Thành; Cải tiến sản xuất máy nông cụ của ông Nguyễn Anh Ngọc tại xã Lãng Ngâm; vận động hội viên thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch ” của chi hội Phụ nữ Khu II, xã Vân Tùng…


Nhìn chung, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội. Sau học tập nội dung các chuyên đề hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động đều nhận thức sâu sắc các giá trị tấm gương đạo đức của Bác: “học phải đi đôi với hành”, “gương mẫu đi đầu” xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị. Rõ nhất là công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân, nâng cao văn hóa ứng xử nơi công sở giúp cho các tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.
 

 

Tác giả: Lý Dũng

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay40,491
  • Tháng hiện tại486,747
  • Tổng lượt truy cập120,457,333
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây