banner chuẩn UBKT

Đề án 03 giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy

Thứ ba - 03/10/2017 18:40
Nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, Bắc Kạn tiếp tục tạo ra những đột phá trong công tác cán bộ thông qua việc thực hiện Đề án 03 về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

Nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, Bắc Kạn tiếp tục tạo ra những đột phá trong công tác cán bộ thông qua việc thực hiện Đề án 03 về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

 

Đề án 03 giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy
Hội Đồng tư vấn xem xét giới thiệu ứng cử bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

 

Gọn bộ máy, tăng năng lực lãnh đạo

Những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bộ máy vẫn còn nhiều đầu mối, tổ chức bên trong các đơn vị còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Ngân sách chi lương và chi thường xuyên cho hệ thống chính trị chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi của tỉnh. Trước thực trạng như vậy, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

 

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết hợp với việc nghiên cứu quy định của Trung ương, trực tiếp khảo sát thực tế tại một số đơn vị và xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học, ngày 10/5/2017 Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời chỉ đạo tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm đối với khối Nhà nước và các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khuyến khích chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính hoặc cổ phần hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện; chuyển đổi cơ chế tài chính của các đơn vị có khả năng về nguồn thu sang tự bảo đảm toàn bộ về kinh phí hoạt động theo lộ trình...

 

Bước đầu thực hiện có hiệu quả Đề án 03 của Tỉnh ủy

Sau 5 tháng triển khai thực hiện Đề án 03, đã có hiệu quả bước đầu. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong tháng 9/2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện sáp nhập xong các phòng, ban, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua tổng hợp bước đầu khối Đảng, đoàn thể giảm từ 81 phòng xuống còn 52 phòng (giảm 29 phòng); thu hồi 15 biên chế kế toán, phục vụ; điều chuyển 08 công chức kế toán, 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của khối Đảng, đoàn thể tỉnh về Văn phòng Tỉnh ủy quản lý để phân công mỗi kế toán đảm nhận 02 đơn vị dự toán của khối Đảng, đoàn thể.

 

Khối hành chính nhà nước cấp tỉnh giảm từ 135 phòng xuống còn 101 phòng (giảm 34 phòng). Các phòng chuyên môn thuộc chi cục, ban trực thuộc sở, ngành và tương đương cấp tỉnh giảm từ 60 phòng xuống còn 39 phòng (giảm 21 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giảm từ 09 đơn vị xuống còn 07 đơn vị (giảm 02 đơn vị); số phòng giảm từ 41 xuống còn 31 phòng (giảm 10 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giảm từ 03 đơn vị xuống còn 02 đơn vị (giảm 01 đơn vị). Đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ngành cấp tỉnh giảm từ 104 đơn vị xuống còn 94 đơn vị (giảm 10 đơn vị); số phòng giảm từ 248 xuống còn 192 phòng (giảm 56 phòng). Đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện giảm từ 348 đơn vị xuống còn 326 đơn vị (giảm 22 đơn vị). Số phòng, ban thuộc các tổ chức hội cấp tỉnh giảm từ 08 phòng xuống còn 04 phòng (giảm 04 phòng).

 

Thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, trong 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Kạn tinh giản được 59 biên chế, trong đó khối đảng, đoàn thể 02; khối chính quyền 22; cán bộ công chức cấp xã 35. Về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch các cơ quan khối Đảng, đoàn thể. Theo Đề án, khối Đảng, đoàn thể tỉnh có 193 vị trí việc làm, trong đó nhóm lãnh đạo quản lý 69 vị trí, nhóm chuyên môn nghiệp vụ 114 vị trí; nhóm hỗ trợ, phục vụ 10 vị trí. Dự kiến số biên chế đảm bảo thực hiện vị trí việc làm là 848 biên chế, tỷ lệ tinh giản là 7,5% so với tổng biên chế của Trung ương giao (917 biên chế).

 

Đồng chí Đỗ Thị Hiền- Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng. Sau khi tổ chức sắp xếp, các cơ quan thuộc khối đảng, đoàn thể tỉnh đã phối hợp giải quyết tốt các chế độ, chính sách với cán bộ, tài sản của các cơ quan liên quan. Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra một cách thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học, bảo đảm sự ổn định và phát triển của địa phương.

 

Cần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị

Quá trình thực hiện Đề án 03 của tỉnh còn một số hạn chế. Theo Đề án 03 thì mỗi phòng, ban tối thiểu từ 05 biên chế trở lên; đơn vị có từ 5 đến 10 biên chế được bố trí 2 lãnh đạo, trên 10 biên chế được bố trí 03 lãnh đạo; nhưng theo chủ trương của Trung ương, tới đây sẽ áp dụng mỗi phòng, ban tối thiểu từ 07 biên chế trở lên; nên một số đơn vị muốn thực hiện luôn mỗi phòng, ban tối thiểu từ 07 biên chế trở lên. Nhưng, nếu thực hiện mỗi phòng, ban tối thiểu từ 07 biên chế trở lên ngay đối với tỉnh sẽ rất khó khăn, nên cần có lộ trình, giải quyết từng bước.

 

Về vị trí Y tế học đường, theo Đề án 03 của tỉnh thì sẽ “giảm vị trí việc làm y tế học đường trong trường học, chuyển giao nhiệm vụ y tế học đường cho trạm y tế cấp xã thực hiện”. Tuy nhiên ngày 12/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có quy định y tế là 01 trong 08 vị trí việc làm trong nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ cả danh mục khung vị trí việc làm trong các trường học cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Do vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất 02 phương án là: Thứ nhất thực hiện theo nội dung của Đề án 03 của tỉnh, sẽ tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp ở những nơi có điều kiện; thứ 2 là thực hiện theo nội dung Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT giữ vị trí y tế học đường như hiện nay, tuy nhiên phải phân công kiêm thêm một số nhiệm vụ để giảm vị trí việc làm khác. Đối với thanh tra chuyên ngành của các đơn vị trong tỉnh là căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, nên không, hoặc khó sáp nhập được.

 

Phát biểu tại hội nghị quán triệt, thống nhất một số nội dung của Đề án 03 của tỉnh mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Cái đạt được và những khó khăn, thách thức đều đã thấy rất rõ. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, cán bộ liên quan trực tiếp đến con người, nên khó khăn, hạn chế càng phải quan tâm giải quyết hơn. Vì vậy, vậy cần phải có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên cũng như đồng thuận của nhân dân. Đặc biệt là trách nhiệm và nhận thức của người đứng đầu; đồng thời phải có cách làm khoa học, đồng bộ trong quá trình thực hiện từng bước, làm đến đâu chắc đến đó.

 

Cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Kạn cùng quyết tâm, kiên trì thực hiện các mục tiêu mà Đề án đã đề ra. Theo đó, trong năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể, nhằm nâng hiệu quả hoạt động công vụ của cả hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng một nền hành chính hoạt động chuyên nghiệp hơn, năng động hơn, có tính thích ứng cao hơn./.

Việt Bắc

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập374
  • Thành viên online16
  • Máy chủ tìm kiếm164
  • Khách viếng thăm194
  • Hôm nay93,749
  • Tháng hiện tại2,486,229
  • Tổng lượt truy cập127,395,523
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây