CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ LĨNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Thứ sáu - 20/08/2021 05:48
Ngày 19/7/2021 Bộ Công an có Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
Cụ thể: Bộ Công an Công bố ban hành mới 2 thủ tục được thực hiện ở ba cấp Công an (Cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp huyện), gồm: (1) Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (2) Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân.       
   
Ban hành mới 2 thủ tục được giải quyết ở Công an cấp xã, gồm: (1) Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (2) Thủ tục Thông báo số định danh cá nhân.

 Công bố sửa đổi 5 thủ tục hành chính ở ba cấp Công an (Cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp huyện), gồm: (1) Thủ tục Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (2) Thủ tục Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, (3) Thủ tục Đổi thẻ Căn cước công dân, (4) Thủ tục Cấp lại thẻ Căn cước công dân, (5) Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

 Quyết định công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trên lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, gồm các thủ tục: Cấp Chứng minh nhân dân (9 số), Đổi Chứng minh nhân dân (9 số), Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số).
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục hành chính mới ban hành
Stt Tên thủ tục hành chính Cơ quan
thực hiện
Lĩnh vực Ghi chú
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Cấp, quản lý Căn cước công dân  
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Cấp, quản lý Căn cước công dân  
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Căn cước công dân  
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân Công an cấp tỉnh Cấp, quản lý Căn cước công dân  
C. Thủ tục hành chính cấp huyện
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an
cấp huyện
Cấp, quản lý Căn cước công dân  
2 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân Công an
cấp huyện
Cấp, quản lý Căn cước công dân  
D. Thủ tục hành chính cấp xã
1 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Công an cấp xã Cấp, quản lý Căn cước công dân  
2 Thông báo số định danh cá nhân Công an cấp xã Cấp, quản lý Căn cước công dân  
 
2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục
hành chính
Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1 1.001247 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 
2 1.000952 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 
3 1.000889 Đổi thẻ Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 
4 1.000757 Cấp lại thẻ Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 
5 1.000466 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1 2.000200 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp tỉnh
2 2.001196 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp tỉnh
3 2.001195 Đổi thẻ Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp tỉnh
4 2.001194 Cấp lại thẻ Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp tỉnh
5 2.001178 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp tỉnh
C. Thủ tục hành chính cấp huyện
1 2.001177 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
2 2.001174 Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
3 2.000408 Đổi thẻ Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
4 2.000377 Cấp lại thẻ Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
- Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
5 2.000677 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân - Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 60/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an.
- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ Công an.
Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Công an cấp huyện
3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ
Stt Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục
hành chính
Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1   Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Luật Căn cước công dân Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an cấp tỉnh
2   Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Luật Căn cước công dân Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an cấp tỉnh
3   Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Luật Căn cước công dân Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an cấp tỉnh
B. Thủ tục hành chính cấp huyện
1   Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Luật Căn cước công dân Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
2   Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Luật Căn cước công dân Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
3   Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Luật Căn cước công dân Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
 
 

Tác giả: Công an tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập454
  • Máy chủ tìm kiếm168
  • Khách viếng thăm286
  • Hôm nay154,933
  • Tháng hiện tại2,105,460
  • Tổng lượt truy cập154,141,064
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây