Lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng

Thứ năm - 07/01/2021 02:32
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện vai trò xứng đáng là đội tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội;


1. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện vai trò xứng đáng là đội tiên phong, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; là hạt nhân tập hợp, quy tụ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành được những thành tựu, cơ đồ to lớn trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa những truyền thống vẻ vang của dân tộc và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”(1), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”(2). Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: “Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; giữ vững bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên”(3).

Lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng
Lực lượng CAND là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bằng phương pháp, cách thức, trình tự được xây dựng dựa trên quy định của Điều lệ Đảng, cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phù hợp với các quy định của Hiến pháp, pháp luật. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt chức năng đối nội và đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

Thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Trong suốt 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò lãnh đạo của Đảng, luôn được Đảng, Nhà nước tin cậy giao đảm nhiệm những trọng trách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ Đảng. 

Các tổ chức tiền thân của CAND (Đội tự vệ đỏ, Ban Công tác đội, Đội danh dự trừ gian, Đội trinh sát, Đội hộ lương diệt ác…) đã thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống mật thám, chỉ điểm và bọn phản động tay sai; chú trọng bảo vệ nội bộ, giữ bí mật cách mạng, phòng, chống nội gián ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời.

Cách mạng Tháng Tám thành công, trước tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc” và nguy cơ “thù trong, giặc ngoài”, CAND đã mưu trí, dũng cảm, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ nhiều tổ chức, đảng phái phản động, đặc vụ Tưởng câu kết với mật thám, gián điệp Pháp, để lại nhiều bài học quý báu về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng chủ trương tăng cường CAND thành một lực lượng chuyên chính tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng, dựa vào nhân dân để chiến đấu và công tác, có tổ chức chặt chẽ, không ngừng phát triển về nghiệp vụ. 

CAND đã không ngừng hoàn thiện về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, lí luận nghiệp vụ; đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên đổi mới, xây dựng các phong trào quần chúng “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Bảo mật, phòng gian”, “Bảo vệ trật tự trị an”…; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng, bảo vệ các tổ chức đảng, bảo vệ chính quyền, đoàn thể nhân dân, các chiến dịch quân sự, các vùng giải phóng, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc; góp phần quan trọng bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não, cơ sở cách mạng của Đảng, thực hiện thành công đường lối toàn diện kháng chiến, thống nhất đất nước do Đảng lãnh đạo.

Trong thời  kỳ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, với tinh thần “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, CAND đã tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. 

Đặc biệt, bước vào thời kỳ đổi mới, trước những thử thách “sống – còn” trong bối cảnh chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, CAND đã luôn đặt lên hàng đầu và làm tốt công tác bảo vệ Đảng theo phạm vi trách nhiệm được giao. 

Đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách, chiến lược và có nhiều đóng góp quan trọng trong bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng, bảo vệ việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, chống phá chế độ của các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, đóng góp tích cực trong bảo vệ tổ chức Đảng, sự đoàn kết thống nhất, các nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên sai phạm theo quy định; góp phần quan trọng thực hiện thành công đường lối phát triển kinh tế - xã hội, làm trong sạch nội bộ, nâng cao uy tín, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, vận hội, những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ vẫn còn tồn tại. Nhiều vấn đề, yếu tố tiêu cực phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội chưa được nhận diện, giải quyết một cách triệt để. 

Các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách tiến hành các hoạt động chống phá sự lãnh đạo của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng thực hiện âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng… 

Những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc tới hiệu quả lãnh đạo của Đảng, tác động tiêu cực đến nhận thức, hành động, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Hơn bao giờ hết, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa “sống – còn” với vận mệnh quốc gia, dân tộc hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó CAND có vai trò hết sức quan trọng, cần tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, toàn lực lượng CAND phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng đối với cả hệ thống chính trị, đối với toàn xã hội. “Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”(4). Đây cũng chính là nguyện vọng, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân cùng toàn dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được ghi nhận trong Hiến pháp - đạo luật gốc trong hệ thống pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Hai là, chủ động nắm tình hình, nhận diện, dự báo các yếu tố tác động, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, số cơ hội chính trị đối với vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ Đảng, tập trung: bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nội bộ, hệ thống tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; bảo vệ, giữ vững cơ chế, thể chế xác lập vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa những nguy cơ đe dọa và hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo vệ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ba là, tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ việc triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Trước mắt, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, tham mưu, tham gia có chất lượng trong xây dựng, hoạch định và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phản động chống phá Đảng theo Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành về công tác này. Coi đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ vai trò và sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động. Tập trung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong; tăng cường phối hợp nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý theo quy định các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, vi phạm pháp luật trong nội bộ. Chủ động phát hiện, đề xuất xử lý các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, số cầm đầu, cốt cán các hội, nhóm trái pháp luật.

Năm là, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý theo quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo “thượng tôn pháp luật” đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy nhanh ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dẫn độ tội phạm và thu hồi tài sản giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND; coi đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong các công tác Công an, đặc biệt là trong công tác bảo vệ Đảng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với Công an các cấp, nhất là Công an cấp cơ sở. 

Thủ trưởng Công an các cấp phải không ngừng đổi mới tư duy, tích cực, trách nhiệm tham gia trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại. Tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu và phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,.

Bảy là, tiếp tục xây dựng Đảng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những lực lượng trung thành nhất với Đảng, chỉ biết “còn Đảng thì còn mình”, là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu. 

Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ ở 4 cấp Công an theo tiêu chí, tiêu chuẩn ban hành; thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, suy thoái trong CAND.

--------------------------------------             

(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2019, trang 27.

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2011, trang 88.

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2016, trang 199.

(4) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Tác giả: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập663
  • Máy chủ tìm kiếm286
  • Khách viếng thăm377
  • Hôm nay81,957
  • Tháng hiện tại4,409,321
  • Tổng lượt truy cập160,525,822
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây