Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn


Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện

Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện
5.1
 
Cơ sở pháp lý
1. Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011).
2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
3. Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
4. Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
Đảm bảo đúng quy định tại Điều 2, Điều 8 và Điều 11 Luật Khiếu nại, cụ thể:
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật khiếu nại.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
- Đơn khiếu nại của công dân hoặc bản ghi lời khiếu nại. x  
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). x  
5.4 Số lượng hồ sơ
01 (một) bộ hồ sơ
5.5 Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
- Địa điểm tiếp công dân của Công an các huyện, thành phố.
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết)
5.8 Lệ phí

Không

5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/
Kết quả
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ Công dân Giờ hành chính Theo mục 5.3
B2 Tiếp nhận đơn khiếu nại:
Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Công an cấp huyện theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 9 Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013, người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.
Cán bộ tiếp công dân Giờ hành chính Tiếp nhận đơn và tài liệu             liên quan
B3 Thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết phải thông báo rõ lý do. Trưởng Công an các huyện, thành phố 10 ngày làm việc Mẫu số 12: Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại;
Mẫu số 13: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại
B4 Xác minh nội dung khiếu nại: Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định tại Điều 37 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại căn cứ nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại.
Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
Trưởng Công an cấp huyện hoặc người có trách nhiệm xác minh Theo mục 5.5
 
Mẫu số 14: Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại;
Mẫu số 17: Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại;
Mẫu số 18: Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
 
Mẫu số 25: Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại;
Mẫu số 54: Quyết định trưng cầu giám định;
Mẫu số 58: Biên bản công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại;
Mẫu số 59: Biên bản làm việc.
B5 Tổ chức đối thoại: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.
Việc tổ chức đối thoại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.
Trưởng Công an cấp huyện hoặc người có trách nhiệm xác minh Mẫu số 15: Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (lần 01);
Mẫu số 16: Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại
B6 Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: Trưởng Công an cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân. Trưởng Công an các huyện, thành phố Mẫu số 19: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)
B7 Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển chuyển khiếu nại đến. Trưởng Công an các huyện, thành phố Trong 03 ngày làm việc từ ngày ban hành QĐ Mẫu số 19: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)
B8 Công khai quyết định giải quyết khiếu nại: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định tại Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân. Trưởng Công an cấp huyện Trong 15 ngày từ khi có quyết định QĐ Mẫu số 58: Biên bản công bố quyết định giải quyết khiếu nại
 
             
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây