Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn


Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

LĨNH VỰC: Khiếu nại
TÊN THỦ TỤC: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
KẾT QUẢ: Quyết định hành chính.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Cá nhân
HỒ SƠ CẦN THIẾT: - Đơn khiếu nại hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại hoặc văn bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại lập.
- Bản sao Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu khiếu nại quyết định hành chính);
- Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại kèm theo (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
QUY TRÌNH: Bước 1:
- Công dân đến trụ sở cơ quan cơ quan để thực hiện việc khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.
- Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì hướng dẫn người khiếu nại viết đơn hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.
- Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bước 2:
1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thì phải thụ lý giải quyết và thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có).
2. Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính; sau khi thụ lý khiếu nại người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tiến hành kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; căn cứ kết quả kiểm tra trường hợp khiếu nại là đúng thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay không cần phải tiến hành xác minh, kết luận theo trình tự quy định.
3. Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại.
- Trường hợp cần phải tiến hành xác minh nội dung khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết tự mình xác minh hoặc giao cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo đúng quy trình.
- Trường hợp cần thiết người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh có thể thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung khiếu nại, xây dựng kế hoạch xác minh trình người có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.
4. Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại: Trong phạm vi 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh thông báo quyết định xác minh nội dung khiếu nại đến người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
6. Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người đại diện hợp pháp của người khiếu nại, người bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.
7. Tiếp nhận thông tin tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại.
8. Trưng cầu giám định: Khi xét thấy cần thiết có sự đánh giá của cơ quan chuyên môn làm căn cứ cho việc kết luận nội dung khiếu nại người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh trưng cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định.
9. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại: Trong quá trình giải quyết nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành chính sẽ gây hậu quả khó khắc phục, thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ban hành quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại.
10. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại: Trong trường hợp người khiếu nại có đơn rút đơn khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, quyết định đình chỉ được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đã chuyển khiếu nại đến.
11. Tổ chức đối thoại: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì tổ chức đối thoại; trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh phải tổ chức đối thoại.
12. Xây dựng dự thảo, thông báo nội dung dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại: Người có trách nhiệm xác minh phải dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại và được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận tham gia ý kiến; trường hợp cần thiết thông qua dự thảo báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan đơn vị, cá nhân biết; sau khi thông báo người có trách nhiệm xác minh bổ sung hoặc căn cứ tài liệu đã thu thập được để hoàn chỉnh báo cáo trình người có thẩm quyền xem xét quyết định.
13. Tham khảo ý kiến tư vấn: Đối với vụ việc phức tạp, có nhiều vướng mắc, nhiều quan điểm khác nhau có thể tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, việc tham khảo ý kiến tư vấn được thực hiện bằng hình thức gửi văn bản hoặc tổ chức hội nghị và thực hiện theo mẫu quy định.
14. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo Điều 40 Luật khiếu nại.
15. Gửi Quyết định giải quyết khiếu nại:
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người có liên quan đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra cùng cấp.
- Trong thời hạn 07 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.
16. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại lựa chọn một trong các hình thức sau:
- Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác;
- Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại;
- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
17. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại: Thực hiện theo quy định của Bộ Công an về hướng dẫn công tác hồ sơ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong CAND.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an các cấp.
LỆ PHÍ:  
THỜI GIAN: * Thời hạn giải quyết khiếu nại:
- Lần đầu: Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.
- Lần hai: Không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày.
* Thời hiệu khiếu nại:
- Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được có hành vi hành chính. Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại nhưng phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, cơ sở y tế hay Thủ trưởng cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nơi người khiếu nại cư trú hoặc làm việc.
* Thời hạn và quyền khiếu nại tiếp theo, quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án:
- Người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết.
- Người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu, lần hai) hoặc đã hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết (trừ những khiếu nại có những nội dung thuộc các vấn đề về chính trị nội bộ, danh mục bí mật Nhà nước hoặc quy định của Bộ Công an).
- Thời hạn khiếu nại tiếp theo, thời hạn khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án là 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.
CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
2- Nghị định số: 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;
3- Thông tư số: 07/2013/TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
4- Thông tư số: 68/TT-BCA ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân;
5- Thông tư số: 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
6- Thông tư số: 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.
7- Thông tư số: 11/TT-BCA ngày 02/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong CAND.
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN: Tại trụ sở Công an các cấp.
BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: Tải về
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây