Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn


Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong Công an tỉnh Bắc Kạn
Tên thủ tục hành chính Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong Công an tỉnh Bắc Kạn
Trình tự thực hiện 1. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn
2. Thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ
3. Thành lập Hội đồng tuyển chọn và tổ chức xét tuyển
4. Thông báo kết quả tuyển chọn
5. Quyết định tạm tuyển, tuyển chọn chính thức công dân vào Công an nhân dân
6. Công bố quyết định tạm tuyển, tuyển chọn chính thức công dân vào Công an nhân dân
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn
Thành phần, số lượng hồ sơ - Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân viết tay
- Bản lý lịch tư khai (theo mẫu chung của Bộ Công an) không cần xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (Công an đơn vị, địa phương tuyển chọn có trách nhiệm thẩm tra, xác minh theo quy định).
- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh;
- Bản sao (có chứng thực) văn bằng chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chỉ tiêu tuyển chọn và bảng điểm (có chứng thực) kết quả học tập toàn khóa (nếu có); quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (trường hợp tuyển chọn đối với giáp sư, phó giáo sư);
Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực) và được cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
- Giấy chứng nhận Đảng viên, Đoàn viên (nếu có)
- Trường hợp Công dân là con đẻ, vợ hoặc chồng của của Liệt sĩ. Công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh Công an nhân dân; cán bộ công nhân công an có quá trình công tác liên tục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên; công dân là con đẻ của: Thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác đã có thời gian cư trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng cao, vùng xã, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn tình nguyện vào Công an nhân dân để phục vụ lâu dài tại các địa bàn đó; công dân cam kết tình nguyện công tác (từ 10 năm trở lên) ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới , hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt, khó khăn cần gửi bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng nêu trên.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
- Đối tượng tuyển chọn là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu ngoài các quy định nêu trên cần bổ sung các giấy tờ sau:
+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;
+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
+ Bản sao (có chứng thực) các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
Thời hạn giải quyết - Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển chọn.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức xét tuyển xong, Hội đồng tuyển chọn niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản gửi tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký hoặc liên hệ để người dự tuyển trực tiếp nhận thông báo tại Phòng tổ chức cán bộ.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển chọn chính thức đối với trường hợp không phải tạm tuyển, cơ quan tổ chức cán bộ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến công dân thời điểm có mặt tại đơn vị để nhận nhiệm vụ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Công dân có nhu cầu được tuyển chọn vào Công an nhân dân, đảm bảo các điều kiện theo thông báo tuyển chọn của Công an tỉnh Bắc Kạn
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Tiêu chuẩn chính trị:
Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND (Thông tư thuộc danh mục tài liệu mật, do đó không liệt kê cụ thể), ngoài ra người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.
- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
c) Văn bằng chứng chỉ
Đã tốt nghiệp (được cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp) hình thức đào tạo chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học), xếp hạng (hoặc) loại khá trở lên (trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ không xếp hạng, loại tốt nghiệp) và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đối tượng tuyển chọn là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu: Phải tốt nghiệp Đại học trở lên. Các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên yêu cầu tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề) đại học trở lên.
- Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo tạo đại học trở lên.
Đối với công dân là người dân tộc thiểu số có thể tuyển công dân có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
d) Tuổi đời: Từ 18 đến 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tạm tuyển hoặc quyết định tuyển chọn chính thức đối với trường hợp không phải tạm tuyển). Riêng công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học, người dân tộc thiểu số, người đã có thời gian lao động hợp đồng trong Công an nhân dân trên 05 năm và các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu tuyển chọn đến đủ 35 tuổi; chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến đủ 40 tuổi.
e) Sức khoẻ: Bảo đảm tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:
+ Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 đến 1m95; đối với nữ từ 1m58 đến 1m80. Chỉ số cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: Ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5, đến 30.
+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 03 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt 9-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19-20/10 trở lên.
Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác Kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công nghệ thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư; người dân tộc thiểu số: Được hạ thấp 02cm đối với từng giới so với mức chiều cao tối thiểu; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 05 điốp, kiểm tra thị lực qua kính đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19/10 trở lên.
g) Năng khiếu: Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt theo yêu cầu của vị trí cần tuyển
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định tạm tuyển, quyết định tuyển chính thức đối với các trường hợp không phải tạm tuyển, quyết định tuyển chính thức công dân vào CAND sau khi kết thúc thời gian tạm tuyển.
Phí, Lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Công an nhân dân (sửa đổi) 2018.
- Thông tư số 21/2019/TT-BCA, ngày 22/6/2022 của Bộ Công an quy định tuyển chọn vào Công an nhân dân.
+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong công an nhân dân.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)  
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây