Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

https://congan.backan.gov.vn


Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến tại Công an tỉnh Bắc Kạn
Tên thủ tục hành chính Xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến tại Công an tỉnh Bắc Kạn
Trình tự thực hiện 1. Cá nhân lập bản khai (Mẫu AH1), kèm theo bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng gửi về Phòng PX01.
2. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ, tài liệu và thực hiện quy định sau:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tham mưu văn bản gửi Cục X01 để đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện;
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì tổ chức thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả thì thực hiện theo các trường hợp trên.
3. Tiếp nhận quyết định trợ cấp hàng tháng từ Cục X01 gửi đến để chuyển cho cá nhân 01 bản.
4. Gửi Phòng PH10 quyết định trợ cấp hàng tháng để thực hiện chi trả theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Bản khai cá nhân (Mẫu AH1).
- Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng hoặc Bằng Anh hùng.
- Công văn đề nghị của Công an tỉnh.
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.
2. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
4. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu AH1, Mẫu AH3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu AH1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Họ và tên: …………………………………………
Sinh ngày... tháng ... năm …………………….. Nam/Nữ: ………………
Nguyên quán: ..................................................................................
Trú quán: .............................................................................................
Cơ quan, đơn vị công tác: .....................................................................  
Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng ...........................................
Theo Quyết định số ................. ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước./.
 
.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của UBND xã, phường ………………
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ………… chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng ………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
Mẫu AH3
UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …../QĐ- …., ngày … tháng … năm .....
Số hồ sơ: ……./…….
QUYẾT ĐỊNH
Về việc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị định số ……./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
Căn cứ Quyết định số ....ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng …………………;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Trợ cấp hàng tháng kể từ ngày ... tháng ... năm ... đối với ông (bà): ……..
Sinh ngày ... tháng ... năm …………. Nam/Nữ: …………………….
Nguyên quán: .....................................................................................  
Trú quán: .....................................................................................................
Mức: ………………………………………… đồng/tháng.
(Bằng chữ: ………………………………………………………….)
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Người có công, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ………………và ông (bà) …………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- ….;
- Lưu .
GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây