Xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

Thứ hai - 31/08/2020 22:29
Xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh tại Công an tỉnh Bắc Kạn         
Tên thủ tục hành chính Xét hưởng trợ cấp hàng tháng đối với bệnh binh tại Công an tỉnh Bắc Kạn         
Trình tự thực hiện 1. Công an đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ mắc bệnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi về phòng PX01.
2. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, xác minh, bổ sung hồ sơ, tài liệu và thực hiện quy định sau:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tham mưu cấp Giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu cán bộ, chiến sĩ đến Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền để giám định bệnh tật.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương và cá nhân bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và có văn bản trả lời và gửi lại hồ sơ cho Công an đơn vị, địa phương.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì tổ chức thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả thì thực hiện theo các trường hợp trên.
3. Khi có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa (Mẫu BB2), căn cứ kết luận để tham mưu hoàn thiện hồ sơ gửi Cục X01 giải quyết.
4. Tiếp nhận quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng (Mẫu BB3) từ Cục X01 gửi đến để chuyển cho cá nhân 01 bản.
5. Gửi quyết định và 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú của bệnh binh để quản lý thực hiện chế độ theo quy định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
1. Giấy chứng nhận bệnh tật của Công an tỉnh (Mẫu BB1).
2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bệnh tật: Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh và một trong các giấy tờ sau:
a) Mắc bệnh trong trường hợp chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, anh ninh quốc gia; trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu, phải có Phiếu chuyển thương, chuyển viện; bản sao lý lịch Đảng viên, lý lịch cán bộ công an nhân dân hoặc lý lịch quân nhân có ghi đầy đủ quá trình công tác ;
b) Mắc bệnh trong trường hợp hoạt động liên tục               ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó                khăn theo quy định của pháp luật từ 15 tháng trở lên phải có giấy xác nhận hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Công an tỉnh;
c) Mắc bệnh trong trường hợp hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hoặc mắc bệnh trong trường hợp đã có đủ 15 năm công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, phải có bản sao lý lịch Công an nhân dân hoặc lý lịch quân nhân có ghi đầy đủ quá trình công tác có xác nhận của Công an tỉnh;
d) Mắc bệnh trong trường hợp làm nghĩa vụ quốc tế trong khi thực hiện nhiệm vụ, phải có quyết định cử đi làm nhiệm vụ quốc tế của cấp có thẩm quyền;
đ) Mắc bệnh trong trường hợp thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh, phải có biên bản sự việc của Công an cấp huyện hoặc tương đương trở lên;
e) Mắc bệnh trong trường hợp khi đang làm nhiệm       vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao, phải có quyết định hoặc văn bản giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cấp có  thẩm quyền.
3. Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền (Mẫu BB2).
* Số lượng hồ sơ: 03 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá  nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 1. Cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn mắc bệnh trong các trường hợp sau:
a) Mắc bệnh trong trường hợp chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, anh ninh quốc gia; trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;
b) Mắc bệnh trong trường hợp hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 15 tháng trở lên;
c) Mắc bệnh trong trường hợp hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hoặc mắc bệnh trong trường hợp đã có đủ 15 năm công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí;
d) Mắc bệnh trong trường hợp làm nghĩa vụ quốc tế trong khi thực hiện nhiệm vụ;
đ) Mắc bệnh trong trường hợp thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;
e) Mắc bệnh trong trường hợp khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao.
2. Không xem xét xác nhận bệnh binh đối với trường hợp bị bệnh do tự bản thân gây nên hoặc do vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hàng tháng
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020.
2. Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân..
4. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu BB1, BB2
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu BB1
………..….
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …../GCN- …., ngày … tháng … năm .....
 
GIẤY CHỨNG NHẬN BỆNH TẬT
…………………………………………………………………chứng nhận:
Ông (bà): ……………………………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm ………. Nam/Nữ: ……………………………
Nguyên quán: ...........................................................................  
Trú quán: .............................................................................................
Nhập ngũ ngày ... tháng ... năm ...
Cấp bậc, chức vụ hiện nay: .....................................................................  
Cơ quan, đơn vị đang công tác: .............................................................
Bị bệnh ngày ... tháng ... năm ……
Trường hợp bị bệnh: ...................................................................................
Đã điều trị tại: ………………………………………………………… từ ngày ... tháng ... năm ...
Ra viện lần cuối ngày ... tháng ... năm ...
Tình trạng bệnh tật: ..................................................................................................................................................................................................
Căn cứ vào hồ sơ, lý lịch đang quản lý tại cơ quan, đơn vị, ông (bà): ……………………………. có thời gian phục vụ trong quân đội, công an là ………… năm …….. tháng, trong đó có …….. năm…. tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./.
 
Nơi nhận:
- ….;
- Lưu .
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ
CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
 
 
Mẫu BB2
………..….
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
Y KHOA…
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: …….../BBGĐ- …., ngày … tháng … năm .....
 
BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH BỆNH TẬT
Hội đồng giám định Y khoa ……………………………………………………………………..
Họp ngày ...tháng....năm... tại ……………………………………………. để giám định thương tật đối với ông (bà): ………………………………..
Sinh ngày ... tháng ... năm …………… Nam/Nữ: …………………….
Nguyên quán: .......................................................................................................
Trú quán: ................................................................................................
Cấp bậc: ………………………….. Chức vụ .............................................
Đơn vị đang công tác: ..................................................................................
Ngày nhập ngũ: ............................................................................................
Theo giấy chứng nhận bệnh tật số: ngày ... tháng ... năm ... của ……….
Theo giấy giới thiệu số ngày ... tháng ... năm ... của .....................
Tình trạng bệnh tật: .....................................................................................................................................................................................................................................................
KẾT QUẢ KHÁM
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
KẾT LUẬN:
Theo tiêu chuẩn bệnh tật quy định tại Thông tư số ………………………… ngày ... tháng ... năm ... của ……………
Ông (bà) ………………………………………………..……. bị suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là: ……………………..%. (Bằng chữ: ……………………………………………………..)./.
 
ỦY VIÊN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây