Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

Thứ sáu - 06/09/2019 04:23
Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương tại Công an tỉnh Bắc Kạn                
Tên thủ tục hành chính Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương tại Công an tỉnh Bắc Kạn                
Trình tự thực hiện 1. Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ đến Công an cấp huyện nơi cư trú.
2. Công an cấp huyện:
- Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thường trú trên địa bàn;
- Tổ chức thẩm tra, xác minh, lập danh sách theo từng loại đối tượng gửi về Công an tỉnh (qua phòng PX01).
3. Phòng PX01: Tiếp nhận hồ sơ từ Công an cấp huyện, tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tham mưu văn bản (Mẫu số 02) cho Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Cục X01 giải quyết chế độ theo thẩm quyền.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Công an đơn vị, địa phương và cá nhân bổ sung, hoàn thiện.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời, đồng thời gửi trả hồ sơ cho Công an cấp huyện để trả cho công dân.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung thì tổ chức thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả thì thực hiện theo hai trường hợp trên.
4. Phòng PX01 tiếp nhận hồ sơ giải quyết từ Cục X01, thông báo cho công dân đến nhận Quyết định trợ cấp; hướng dẫn công dân liên hệ Phòng PH10 để nhận chế độ trợ cấp một lần; chuyển Giấy giới thiệu chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng và hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng. Hướng dẫn công dân thực hiện các chế độ khác theo quy định như BHYT, …
 
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
1. Bản khai cá nhân (Mẫu số 01). Trường hợp đối tượng từ trần thì thân nhân của đối tượng khai Bản khai thân nhân (Mẫu số 05).
2. Giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan tổ chức cán bộ cấp Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương) chứng minh quá trình công tác trong Công an nhân dân như:
- Quyết định thôi việc, xuất ngũ, lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân hoặc lý lịch Đảng viên.
- Giấy xác nhận của đơn vị công tác (cấp Cục, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương).
- Huân, Huy chương kháng chiến (hoặc giải phóng) và các hình thức khen thưởng khác.
- Các giấy tờ liên quan khác: Quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, thăng cấp, nâng lương, giấy chiêu sinh; danh sách cán bộ…      
3. Giấy chứng từ, giấy báo tử (đối với các trường hợp từ trần).
4. Công văn đề nghị, danh sách kèm theo của Công an tỉnh (Mẫu số 02) .                 
* Số lượng hồ sơ: 03 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 1. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, vào Công an nhân dân từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương hiện không hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng;
b) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có dưới 15 năm công tác trong Công an nhân dân được hưởng trợ cấp một lần.
2. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ, vào Công an nhân dân từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn:
a) Những người có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân, sau đó tiếp tục công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.
b) Những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, được thực hiện chế độ trợ cấp một lần; nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng.
c) Những người có dưới 15 năm công tác trong Công an nhân dân, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.
3. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã xuất ngũ, thôi việc về địa phương có thời gian tham gia Quân đội nhân dân từ ngày 30/4/1975 trở về trước thì thời gian công tác trong quân đội được cộng với thời gian công tác trong Công an nhân dân để thực hiện các chế độ quy định tại Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Phí, lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
2. Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC, ngày 08/11/2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu 01, 02, 03, 04, 05.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Họ và tên:.............................. Giới tính:....................................................
Sinh ngày:…../…../……; số CMND: cấp ngày:…../…./...............................
Quê quán:...................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú..................................................................
..................................................................................................................
Vào Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) ngày …../…../…..
Xuất ngũ, thôi việc ngày …../…../…..
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc:.........................................
..................................................................................................................
Nghề nghiệp hiện nay:................................................................................
Chế độ đã được hưởng (1):..........................................................................
 
 
 
 
 
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng, năm Đến tháng, năm Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác Thời gian
Năm Tháng
         
         
         
         
         
         
         
Tổng thời gian công tác thực tế trong CAND, QĐND:……. năm ….. tháng
Kèm theo các giấy tờ sau (2):......................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết cho tôi được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Xác nhận của UBND xã, phường
Ông (bà)…………………….. có hộ khẩu thường trú tại……………………………..
……………………………………………..
Chủ tịch
(ký, đóng dấu)
…., ngày… tháng … năm ….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ: xuất ngũ, thôi việc hoặc thương binh, hưu trí, MSLĐ…
(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, thôi việc…
  Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH
BỘ CÔNG AN
CÔNG AN ……… (1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ……/……
V/v đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày    tháng     năm 2010
     
 
Kính gửi: Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND
Căn cứ Thông tư liên tịch số ………/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH ngày …../…../……. của Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;
Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng và đề nghị của Công an huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ……………………………………..; Công an tỉnh (thành phố) ………………………… đã tổ chức xét duyệt và đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND giải quyết hưởng chế độ ………. (2) cho ……… đối tượng (có danh sách và hồ sơ kèm theo)./.
 
 
Nơi nhận:
- ……
- ……
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
 
(1) Công an đơn vị, địa phương ký văn bản
(2) Ghi rõ chế độ trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần
 
  Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số……/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH
BỘ CÔNG AN
CÔNG AN ……… (1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: ……/……  
 
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP….. (2)
Theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo công văn số ……. ngày …../…./…. của Công an ……….)
STT Họ và tên Năm sinh Nơi cư trú (đăng ký thường trú) Cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, thôi việc Đơn vị khi thôi việc xuất ngũ Thời gian công tác được tính hưởng chế độ Ghi chú
Nam Nữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
                 
                 
                 
Tổng số: …………… đối tượng (Có hồ sơ kèm theo)
 
 
Nơi nhận:
- X33;
- Lưu:….
…. , ngày … tháng … năm 20…
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
(1) Công an đơn vị, địa phương ký văn bản
(2) Ghi rõ chế độ trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần
 
  Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH
TỔNG CỤC XDLL CAND
CỤC CHÍNH SÁCH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số:         /X33-GGT Hà Nội, ngày .....  tháng .... năm ....
     
GIẤY GIỚI THIỆU
Chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……….
Cục chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND giới thiệu
Ông (bà):..................... sinh ngày: …../……../..................................
Quê quán:.........................................................................................
Nơi cư trú.........................................................................................
.........................................................................................................
Được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
Tổng thời gian công tác được tính hưởng chế độ: …. năm …. tháng
Mức trợ cấp:............................................ đồng
(Bằng chữ:....................................................................................... )
Được hưởng trợ cấp từ tháng 05 năm 2010
Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ................................. tiếp nhận hồ sơ và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với ông (bà)...................           theo quy định.
Kèm theo gồm:
- Bản khai cá nhân:
- Quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Cục Chính sách, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: X33.
CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
  Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH
TỔNG CỤC XDLL CAND
CỤC CHÍNH SÁCH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số:         /QĐ-X33 Hà Nội, ngày .....  tháng .... năm ....
     
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH
Căn cứ Quyết định số 4734/QĐ-BCA ngày 24/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chính sách;
Căn cứ Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày …./…../2010 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;
Xét đề nghị của Công an tỉnh (thành phố)..................................  tại công văn số …./.…./…... ngày…./…../…... và hồ sơ của ông (bà).................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông (bà):............................................................................
Sinh ngày: ……../………/..................
Nơi cư trú.......................................................................................
Ngày vào Công an nhân dân: ……../………/………
Xuất ngũ, thôi việc ngày ……../………/.............
Cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, thôi việc:.........................................
Đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc:........................................................
Tổng thời gian công tác được tính hưởng chế độ: ………. năm…….. tháng  
Mức trợ cấp:............................................................. đồng
(Bằng chữ:.................................................................................... )
Kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010
Nơi nhận trợ cấp:..............................................................................
Điều 2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (thành phố) .............................................. và ông (bà) ......................chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Sở LĐTBXH tỉnh;
- Lưu: X33.
CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số ……/2010/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với đối tượng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng
Họ và tên:.........................................................................................
Sinh ngày:…../…../……; số CMND: .................. cấp ngày:…../…./.
Quê quán:.......................................................................................
Nơi cư trú (đăng ký thường trú):......................................................
......................................................................................................
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:..........................................
2. Phần khai về đối tượng
Họ và tên:.........................................................................................
Sinh ngày:…../…../……
Vào Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân) ngày:….../….../......          
Xuất ngũ, thôi việc ngày ….../.…../…….
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi xuất ngũ, thôi việc:.............................
......................................................................................................
Chế độ đã được hưởng (1) ..............................................................
Từ trần ngày ….../.…../…….
Các giấy tờ còn lưu giữ gồm (2)
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................
- ....................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
  ……., ngày …. tháng …. năm ….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI
 
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG)
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)  
 
(1) Ghi rõ đã được hưởng chế độ: Xuất ngũ, thôi việc hoặc thương binh.
(2) Ghi rõ các tài liệu kèm theo (nếu có): Quyết định tuyển dụng, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, thôi việc….
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây