Thủ tục Tuyển lao động hợp đồng trong Công an tỉnh Bắc Kạn

Thứ hai - 02/10/2017 22:37
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an tỉnh Bắc Kạn
Tên thủ tục hành chính Tuyển lao động hợp đồng trong Công an tỉnh Bắc Kạn
Trình tự thực hiện 1. Trình tự tuyển lao động hợp đồng không xác định thời hạn và xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hưởng lương ngân sách Nhà nước thực hiện như sau:
a) Thông báo nhu cầu: ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động
b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển lao động: tối đa không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn thông báo nhu cầu
c) Trao đổi thông tin, kiểm tra chuyên môn
d) Thẩm tra, xác minh, kết luận lý lịch người lao động
đ) Xét tuyển lao động
e) Thông báo kết quả tuyển lao động
g) Ký kết hợp đồng lao động
2. Trình tự tuyển lao động hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng hưởng lương ngân sách Nhà nước:
a) Thông báo nhu cầu: ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động
b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển lao động: tối đa không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn thông báo nhu cầu
c) Thẩm định hồ sơ người lao động
d) ký kết hợp đồng với người lao động
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ tại Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn (theo thông báo của Công an tỉnh)
Thành phần, số lượng
hồ sơ
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách Nhà nước gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu), không cần xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú (Công an đơn vị, địa phương tuyển chọn có trách nhiệm thẩm tra, xác minh theo quy định).
b) Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo yêu cầu của công việc cần tuyển;
d) Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hưởng lương ngân sách Nhà nước chấm dứt hợp đồng ở Công an đơn vị, địa phương này để dự tuyển lao động ở Công an đơn vị, địa phương khác vẫn hưởng lương ngân sách Nhà nước, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động chỉ cần nộp cho nơi đăng ký dự tuyển Phiếu đăng ký dự tuyển và bản nhận xét, đánh giá của Công an đơn vị, địa phương đã làm việc trước đó.
Thời hạn giải quyết Theo thời hạn chung về tuyển lao động hợp đồng của Bộ Công an
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Công dân có nhu cầu ký kết hợp đồng lao động tại Công an tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo các điều kiện theo thông báo tuyển lao động hợp đồng của Công an tỉnh Bắc Kạn
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) 1. Tiêu chuẩn chung: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng.
2. Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên.
3. Trình độ chuyên môn: Có trình độ chuyên môn cần thiết theo thông báo của Công an tỉnh.
4. Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên.
5. Tiêu chuẩn chính trị
a) Đối với người lao động ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên hưởng lương ngân sách Nhà nước:
Bản thân; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (Thông tư thuộc danh mục tài liệu mật, do đó không liệt kê cụ thể);
b) Đối với người lao động ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng hưởng lương ngân sách Nhà nước bản thân không thuộc một trong các trường hợp sau:
Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức: Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng chưa quá 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt; Đang là đối tượng điểu tra, truy tố, xét xử của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Bị tòa án tuyên là có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật về tội nghiêm trọng trở lên hoặc tội ít nghiêm trọng nhưng chưa được xóa án tích; Nghiện ma túy
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Công an các đơn vị, địa phương sử dụng lao động và phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hợp đồng lao động.
Phí, Lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019
2. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
3. Thông tư số 22/2022/TT-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có) Mẫu 0l-HĐLĐ
 
 
 

 
 
Mẫu 0l-HĐLĐ
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 22/2022/TT-BCA cùa Bộ Công an)
BỘ CÔNG AN


Ảnh 4x6cm
có đóng dấu
giáp lai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỤ TUYỂN
LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Lưu hành nội bộ)
                     
                         Chức danh công việc dự tuyển (1):..........................................
                         Đơn vị dự tuyển (2)..................................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:....................................................................................................
Sinh ngày:........... tháng.............. năm....................... Nam. □ Nữ □
Dân tộc:............................ Quốc   tịch:........................ Tôn... giáo:.............
Quê quán: ...................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân: ..........................................
Ngày cấp:....................................... Nơi cấp:...............................................
Nơi đăng ký thường trú:...............................................................................
Chỗ ở hiện nay (để báo tin):..........................................................................
Trình độ giáo dục phổ thông: .......................................................................
Trình độ chuyên môn cao nhất:.................................... Loại.. hình đào tạo:..
Ngoại ngữ:.............................................. Tin.. học: ....................................
Ngày vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:......................................
Nơi kết nạp:.................................................................................................
Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:.................. Ngày   chính thức:..............
Nơi kết nạp:.................................................................................................
Tình trạng sức khỏe:............. Chiều   cao:...... Cân.. nặng:..... Nhóm   máu:..
Các bệnh kinh niên, truyền nhiễm:................................................................
 
II. LỊCH SỬ BẢN THÂN
1. Quá trình đào tạo
Từ tháng năm đến tháng năm Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hình thức đào tạo Xxếp loại bằng/chứng chỉ
         
         
         
         
         
         
         

2. Quá trình công tác, đóng bảo hiểm xã hội
Từ tháng năm đến tháng năm Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị Mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH Tổng số tiền đóng BHXH 1 tháng
       
       
       
       
       
       
 
 1. Khen thưởng, kỷ luật
Tháng, năm Nội dung và hình thức khen thưởng, kỷ luật; hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý Cấp quyết định/ cơ quan xử lý
     
     
     
     
     
     

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, noi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, đon vị công tác hay học tập, quá trình hoạt động theo từng thòi gian, thái độ chính trị; đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không), nếu có ai hoạt động cho địch thì ghi rõ thòi gian, noi hoạt động, chức vụ, mức động ảnh hường xấu đối vói cách mạng, nếu vi phạm pháp luật phải ghi rõ tội danh, bị cơ quan nào xử lý, mức độ và thời gian chấp hành hành phạt, thái độ chính trị hiện nay
1. Cha, mẹ, anh, chị, em ruột
1.1. Cha, mẹ (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng hợp pháp):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
1.2. Anh, chị em ruột
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Vợ (chồng), con
2.1. Vợ (chồng):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2.2. Con (kể cả con nuôi):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3. Cha mẹ vợ hoặc chồng (kể cả cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng hợp pháp):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
V. CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH CỦA BẢN THÂN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển lao động hợp đồng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
.................   ngày      tháng.... năm        
NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)VI. XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
HOẶC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NƠI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

..................... ,... ngày       tháng         năm          
Trưởng Công an phường, xã, thị trấn                          
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký và đóng dấu)
 
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ
I. Người lao động có trách nhiệm khai báo đầy đủ các thông tin về bản thân, có dán ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 cm, không cần xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú (Công an đơn vị, địa phương tuyển chọn có trách nhiệm thẩm tra, xác minh theo quy định).
Ảnh màu (4x6 cm) được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày khai lý lịch.
 1. Ghi đúng chức danh công việc đăng ký dự tuyển
 2. Ghi đúng tên đơn vị, địa phương, doanh nghiệp... có thông báo tuyển.
 • Họ và tên: viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.
 • Sinh ngày: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.
 • Quê quán: ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chúng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (việc xác định quê quán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).
 • Dân tộc: ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê...
 • Tôn giáo: đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài, Hoà hảo... Nếu không theo tôn giáo nào thì không đuợc bỏ trống mà ghi là "không".
 • Nơi đãng ký hộ khẩu thường trú: ghi đầy đủ số nhà, đường phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.
 • Nơi ở hiện nay: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện tỉnh nơi mình đang ở hiện tại.
 • Trình độ giáo dục phổ thông: đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào.
 • Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sỹ khoa học, Tiến sỹ, Thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp... thuộc chuyên ngành đào tạo nào.
 • Ngoại ngữ: tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, c, ...
 • Tín học: Trình độ A, B, c, ... kỹ sư, cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sĩ.
 • Đối tượng ưu tiên: Thương binh, bệnh binh, con thương binh, con liệt sỹ, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự...
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây