Thủ tục xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Bắc Kạn.

Thứ hai - 02/10/2017 22:40
 
TÊN THỦ TỤC: Thủ tục xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Bắc Kạn.
LĨNH VỰC: Chính sách
KẾT QUẢ: Quyết định hành chính
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: - Đối tượng thực hiện TTHC:  cá nhân
HỒ SƠ CẦN THIẾT: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
I. Hồ sơ chung:
1. Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:
- Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên).
- Lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân (nếu có).
- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (áp dụng riêng đối với đối tượng quy định tại khoản 2, mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
 - Hồ sơ lực lượng mật đã kết thúc (nếu có) hoặc giấy xác nhận viết bằng tay của người giao nhiệm vụ (áp dụng riêng với đối tượng quy định tại khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
2. Giấy tờ liên quan:
Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công nhân công an, như:
- Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ...
- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.
- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe...
- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần.
- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.
II. Ngoài các giấy tờ nêu trên, đối với những trường hợp cụ thể sau đây cần bổ sung thêm hồ sơ:
1. Hồ sơ xét hưởng chế độ một lần đối với công an nhân dân, công nhân viên công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân:
- Bản khai cá nhân có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi cư trú (mẫu 1A) hoặc của thân nhân (mẫu 1B);
Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04);
- Biên bản hội nghị liên tịch (mẫu 05);
- Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm theo danh sách đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách (mẫu 9A).
2. Hồ sơ chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (quy định cụ thể tại khoản 2 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006):
- Bản khai cá nhân có xác nhận của cơ quan đơn vị nơi đang công tác hoặc xác nhận của chính quyền xã (phường) khi đã nghỉ công tác hưởng chế độ (mẫu 2A);
- Bản khai của thân nhân (mẫu 2B) phải kèm theo giấy uỷ quyền của thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04);
- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ cung cấp;
- Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hồ sơ (mẫu 2C);
- Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm theo danh sách đối tượng B, C, K được hưởng chế độ một lần (mẫu 9B).
3. Hồ sơ chế độ trợ cấp một lần đối với lực lượng mật (quy định cụ thể tại khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006):
- Bản khai cá nhân (mẫu 3A ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006);
- Bản khai của thân nhân (mẫu 3B ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006) phải kèm theo giấy uỷ quyền của thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04);
- Bản xác nhận viết bằng tay của cán bộ công an trực tiếp quản lý, nội dung: nêu rõ quá trình công tác của người đứng ra xác nhận, thời gian quản lý, giao nhiệm vụ gì cho người cộng tác với cơ quan công an. Bản xác nhận của cán bộ công an phải có xác nhận của đơn vị khi công tác. Trường hợp đơn vị khi công tác của người đứng ra xác nhận đã giải thể hoặc tách thành nhiều đơn vị, nếu không đơn vị nào nắm được người đứng ra xác nhận thì đơn vị nghiệp vụ cấp trên căn cứ hồ sơ lưu trữ xác nhận;
- Biên bản đề nghị hưởng chế độ một lần của đơn vị trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ (mẫu 6A ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
Số lượng hồ sơ :02 (hai) bộ..

 
QUY TRÌNH: Bước 1: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gồm:
- Làm bản khai theo mẫu quy định.
- Các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có).
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phưòng. UBND cấp xã, phưòng tổ chức xét duyệt, thẩm tra, xác minh; tổng hợp danh sách và hồ sơ báo cáo UBND cấp huyện, thị xã qua Công an cấp huyện, thị xã.
Công an cấp huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (qua Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn).
Công an tỉnh Bắc Kạn (Phòng Tổ chức cán bộ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định (lưu giữ 01 bộ hồ sơ của đối tượng), tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng và ngân sách chi trả báo cáo lên Bộ Công an (qua Tổng cục xây dựng lực lượng).
Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Công an các huyện, thị xã thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng theo quyết định hưởng chế độ một lần.

 
LỆ PHÍ: không
THỜI GIAN: - Thời hạn giải quyết:  Chưa quy định rõ cụ thể thời gian.
CĂN CỨ PHÁP LÝ: 1- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;
2- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
3- Thông tư số 04/TT-BCA (X13) ngày 28/4/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân;
4- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ;
5- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC.

 
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã, phường
BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: Tải về
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây