Xét khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

Thứ năm - 08/09/2022 05:04
Xét khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
Tên thủ tục hành chính Xét khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.
Bước 1. Tổ chức sơ duyệt hồ sơ:
- Đối với các hồ sơ đầy đủ thủ tục, đủ tiêu chuẩn thì tiếp nhận hồ sơ.
- Đối với hồ sơ không đủ tiêu chuẩn hoặc chưa đầy đủ thủ tục thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ (thông qua phiếu hướng dẫn và tổ chức nhận hồ sơ khi bổ sung đầy đủ).  - Xin ý kiến các đơn vị liên quan về đối tượng đề nghị khen thưởng
Bước 3. Tổng hợp, chuyển hồ sơ đề nghị khen thưởng sang (Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh)
Bước 4. Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh; trình Giám đốc ký và ban hành quyết định khen thưởng; thông báo kết quả khen thưởng và trao thưởng.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Thành phần số lượng
 hồ sơ
1.1. Bằng khen Bộ Công an hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách các tập thể đề nghị khen thưởng của Công an huyện, thành phố;
(2) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của Công an huyện, thành phố;
(3) Bản cáo cáo thành tích, báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, có xác nhận của Công an huyện, thành phố;
Phải thể hiện rõ 3 tiêu chuẩn nói trên, cụ thể phải thể hiện rõ mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
* Đối với tập thể, nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn và các tập thể thuộc quyền quản lý của xã, phường, thị trấn phải có chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
* Đối với tập thể cán bộ Công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp đó phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp quản lý trực tiếp; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
(4) Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng.
1.2. Bằng khen của UBND tỉnh:
**Khen tập thể, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình của Công an huyện, thành phố;
(2) Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an huyện, thành phố;
(3) Báo cáo thành tích có xác nhận ký tên đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Báo cáo thành tích phải bám vào nhiệm vụ thực tế và phải nêu nổi bật thành tích, thể hiện rõ 3 tiêu chuẩn nói trên, cụ thể phải có mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; tổ chức Đảng, đoàn thể đủ điều kiện để xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
* Đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố phải có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã, phường; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
* Đối với tập thể, nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn và các tập thể thuộc quyền quản lý của xã, phường, thị trấn phải có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
* Đối với tập thể cán bộ Công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp đó phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp quản lý trực tiếp; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
**Khen cá nhân, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình của Công an huyện, thành phố;
(2) Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an huyện, thành phố;
(3) Báo cáo thành tích có ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý. Báo cáo thành tích phải bám vào nhiệm vụ thực tế và phải nêu nổi bật thành tích theo các tiêu chuẩn đã nói trên, có mục nêu rõ nội dung xếp loại hoặc dự kiến xếp loại về Đảng, chính quyền mà cá nhân đạt được trong năm.
*Đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của Trưởng Công an xã, Trưởng ban bảo vệ dân phố; có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã, phường; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
*Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý của xã, phường, thị trấn phải có chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
*Đối với tập thể cán bộ Công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp đó phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp quản lý trực tiếp; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Công an cấp huyện.
(4) Tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng.
1.3. Giấy khen Giám đốc Công an tỉnh:
*Khen tập thể, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách đề nghị của Công an huyện, thành phố;
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an huyện, thành phố;
(3) Báo cáo thành tích có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xác nhận, ký tên, đóng dấu của Trưởng Công an huyện, thành phố.
*Khen cá nhân, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị của Công an huyện, thành phố;
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an huyện, thành phố;
(3) Báo cáo thành tích có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý và có xác nhận, ký tên, đóng dấu của Trưởng Công an huyện, thành phố.
Thời hạn giải quyết ½ ngày làm việc (Theo lịch xét thi đua đối với từng đơn vị
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tập thể: Ban bảo vệ dân phố; Tập thể  nhân dân và cán bộ xã, phường, thị trấn, tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp cấp cơ sở (có tư cách pháp nhân) thuộc mọi thành phần kinh tế.
- Cá nhân: Công an viên ở xã được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã; Trưởng Ban bảo vệ dân phố, Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố, Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định khen thưởng
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 1. Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003.
2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
3. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng.
4. Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công an về quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân.
5. Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây